لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
153 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
کانون تبلیغات معاصر ۲٠ آبان ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
مشاهده
حسن زاده ۲٠ آبان ۱٣۹٦
بازاریاب
مشاهده
مجتمع چاپ هدف ۲۹ مهر ۱٣۹٦
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ و بسته بندی عارف ۲۹ مهر ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
چاپخانه در منطقه تهرانپارس حکیمیه ۲۴ مهر ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
سعید توانگر ۲۲ مهر ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
پویا هنر ۱٦ مهر ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
علیزاده ۱۱ مهر ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
چاپ آریایی ۱٠ مهر ۱٣۹٦
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
مشاهده
جعفریان ۴ مهر ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
چاپ سوره ٣ مهر ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
پویا هنر نوین ۲ مهر ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
پویا هنر نوین ۲ مهر ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
مشاهده
شرکت چاپ سام بابل ۲٨ شهریور ۱٣۹٦
گرافیک
مشاهده
گروه کیهان ۲٨ شهریور ۱٣۹٦
پس از چاپ
مشاهده
پویا هنر نوین ۲٧ شهریور ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
چاپ فرداد ۱۴ شهریور ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
شرکت مقواسازی کوثر اصفهان ٣۱ مرداد ۱٣۹٦
پس از چاپ
مشاهده
پویا ۲٦ مرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
کانونآگهی و تبلیغات نگرش رسا ۲۵ مرداد ۱٣۹٦ مشاهده
مجتمع چاپ و لیتو گرافی مبین ۱٦ مرداد ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
هولدینگ تصویر ماندگار ۱۱ مرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بازاریاب
مشاهده
چاپ کاج رول ۱٦ تیر ۱٣۹٦
بازاریاب
مشاهده
چاپ ایران زمین مشهد ۱۵ تیر ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
چاپ کاج رول (حسن زاده) ۱۲ تیر ۱٣۹٦
بازاریاب
مشاهده
به آوران ٣٠ خرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
به آوران ۲٨ خرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
ظرافتی ۲٧ خرداد ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
شرکت تبلیغاتی فاخر ۲٧ خرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
گروه مایان ۲۴ خرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده