لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
124 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
کارگاه چاپ سیلک ۲ خرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
چاپ قاسم خانی ٣٠ اردیبهشت ۱٣۹٦
چاپ
بسته بندی
مشاهده
شرکت مقواسازی کوثر اصفهان ٣٠ اردیبهشت ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
چاپ وبسته بندی ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
مجتبی ۲۴ اردیبهشت ۱٣۹٦
پس از چاپ
مشاهده
حامد ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ استخر+ ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
چاپخانه ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
آریا هنر ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
معین ۱٠ اردیبهشت ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
مجتمع چاپ و لیتو گرافی مبین ۱٠ اردیبهشت ۱٣۹٦
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
شرکت مقواسازی کوثر اصفهان ۲٦ فروردین ۱٣۹٦
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
میرنگار ۲٣ فروردین ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ مدبر ۲٠ فروردین ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
اطلس چاپ ۲٠ فروردین ۱٣۹٦
گرافیک
مشاهده
اطلس چاپ ۲٠ فروردین ۱٣۹٦
بازاریاب
مشاهده
چاپ اطلس ۱۹ فروردین ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
فریبرز الهیون ۱٦ فروردین ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
چاپ قائم کاشان ۱۴ فروردین ۱٣۹٦
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
لیتوگرافی برند ۱٨ اسفند ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
مشاهده
پویا ۱۴ اسفند ۱٣۹۵
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
مشاهده
چاپ آقا ٨ اسفند ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
مجتمع صنایع چاپ و بسته بندی ماناپاک آسیا ۴ اسفند ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
لیتوگرافی آیکان ۱٨ بهمن ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
گروه تبلیغاتی ویولا ۴ بهمن ۱٣۹۵
گرافیک
بازاریاب
مشاهده
فروتن ۴ بهمن ۱٣۹۵
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ نباتی ٣ بهمن ۱٣۹۵
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بازاریاب
مشاهده
چاپ وحید ٣ بهمن ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
شرکت مقواسازی کوثر اصفهان ۲٨ دی ۱٣۹۵
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
کانون هدایای تبلیغاتی یادگار ۲٣ دی ۱٣۹۵
بازاریاب
مشاهده