لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
30 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
حامد حامی ۹ آذر ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
درخشنده پور ٨ آذر ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
تبلیغات پیک ۲۱ آبان ۱٣۹۴
بازاریاب
مشاهده
ماهنامه تبلیغاتی اسطوره ها ٧ آبان ۱٣۹۴
بازاریاب
مشاهده
علیرضا شایگان ٣ آبان ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
حمید جعفریان ۲٦ مهر ۱٣۹۴
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
شرکت عکاسان آینده ۱۹ مهر ۱٣۹۴
بازاریاب
مشاهده
شرکت عکاسان آینده ۱٨ مهر ۱٣۹۴
گرافیک
مشاهده
پارس رایانه فرم ۱٨ مهر ۱٣۹۴
بازاریاب
مشاهده
مجتمع لیتوگرافی ۱۲ مهر ۱٣۹۴
پیش از چاپ
مشاهده
مجتمع چا پ رنگین نقش ۱۲ مهر ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
مجتمع چا پ رنگین نقش ۱۲ مهر ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
جواد اشرافی ٣ مهر ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
عزت اله خلیلی ۲٦ شهریور ۱٣۹۴
پس از چاپ
مشاهده
پاسارگاد - حمید جعفریان ۱٦ شهریور ۱٣۹۴
پیش از چاپ
مشاهده
قنبری ۱ شهریور ۱٣۹۴
پیش از چاپ
مشاهده
حمید رضا داودی ۲٦ مرداد ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
چاپ عصر انتظار ٣ مرداد ۱٣۹۴
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ و بسته بندی ۲۹ تیر ۱٣۹۴
چاپ
بسته بندی
مشاهده
شرکت جعبه سازی طراح ۲۹ خرداد ۱٣۹۴
گرافیک
مشاهده
کانون آگهی و تبلیغات اوژن پارسه ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۴
بازاریاب
مشاهده
تندیس نقره ای ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۴
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
چاپخانه هنرآفرین ٨ اردیبهشت ۱٣۹۴
پیش از چاپ
مشاهده
پارس بر چسب ۱ اردیبهشت ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
پارس بر چسب ٣۱ فروردین ۱٣۹۴
پس از چاپ
مشاهده
لیتوگرافی در تبریز ۱٦ فروردین ۱٣۹۴
پیش از چاپ
مشاهده
پاکت نیما ۱۵ فروردین ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
شرکت پارس برچسب ۱ اردیبهشت ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
چاپخانه پدیده رضوان پرتو ۱ اردیبهشت ۱٣۹۴
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
پریسا شادی ٣ مرداد ۱٣۹۴
گرافیک
چاپ
مشاهده