لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
140 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
شرکت چاپ سام بابل ۲٨ شهریور ۱٣۹٦
گرافیک
مشاهده
گروه کیهان ۲٨ شهریور ۱٣۹٦
پس از چاپ
مشاهده
پویا هنر نوین ۲٧ شهریور ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
چاپ فرداد ۱۴ شهریور ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
شرکت مقواسازی کوثر اصفهان ٣۱ مرداد ۱٣۹٦
پس از چاپ
مشاهده
پویا ۲٦ مرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
کانونآگهی و تبلیغات نگرش رسا ۲۵ مرداد ۱٣۹٦ مشاهده
مجتمع چاپ و لیتو گرافی مبین ۱٦ مرداد ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
هولدینگ تصویر ماندگار ۱۱ مرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بازاریاب
مشاهده
چاپ کاج رول ۱٦ تیر ۱٣۹٦
بازاریاب
مشاهده
چاپ ایران زمین مشهد ۱۵ تیر ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
چاپ کاج رول (حسن زاده) ۱۲ تیر ۱٣۹٦
بازاریاب
مشاهده
به آوران ٣٠ خرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
به آوران ۲٨ خرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
ظرافتی ۲٧ خرداد ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
شرکت تبلیغاتی فاخر ۲٧ خرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
گروه مایان ۲۴ خرداد ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
چاپ قاسم خانی ٣٠ اردیبهشت ۱٣۹٦
چاپ
بسته بندی
مشاهده
شرکت مقواسازی کوثر اصفهان ٣٠ اردیبهشت ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
چاپ وبسته بندی ۲۹ اردیبهشت ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
مجتبی ۲۴ اردیبهشت ۱٣۹٦
پس از چاپ
مشاهده
حامد ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ استخر+ ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
چاپخانه ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
آریا هنر ۱۲ اردیبهشت ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
معین ۱٠ اردیبهشت ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده
مجتمع چاپ و لیتو گرافی مبین ۱٠ اردیبهشت ۱٣۹٦
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
شرکت مقواسازی کوثر اصفهان ۲٦ فروردین ۱٣۹٦
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
میرنگار ۲٣ فروردین ۱٣۹٦
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ مدبر ۲٠ فروردین ۱٣۹٦
چاپ
مشاهده