لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
50 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
چاپ آسان ٧ خرداد ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
مشاور ارتباطات پیام ٦ خرداد ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
جعفریان ۲٧ اردیبهشت ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
غفاری ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۵
بسته بندی
مشاهده
مرکز طراحی و چاپ صدرا ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
چاپ کاج رول ۴ اردیبهشت ۱٣۹۵
بازاریاب
مشاهده
چاپ کاج رول ۴ اردیبهشت ۱٣۹۵
پس از چاپ
مشاهده
بهرام همتی ٣ اردیبهشت ۱٣۹۵
پیش از چاپ
چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
حامد حامی ۱ اردیبهشت ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ رضوان ٣۱ فروردین ۱٣۹۵
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
مشاهده
شرکت چاپ راش رول ۲۹ فروردین ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
بازاریاب
مشاهده
فانوس هنر ۲۵ فروردین ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ محراب ارمیا ۲۵ فروردین ۱٣۹۵
گرافیک
چاپ
مشاهده
آریاچرم ۲۵ فروردین ۱٣۹۵
گرافیک
مشاهده
لیتوگرافی پاسارگاد ۲۴ فروردین ۱٣۹۵
پیش از چاپ
مشاهده
لیتوگرافی پاسارگاد-جعفریان ۲۴ فروردین ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
مجتمع چاپ و صحافی نادری ۲٣ فروردین ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
کارینو ۲۱ فروردین ۱٣۹۵
بازاریاب
مشاهده
چاپ نقش ونشان ۱٨ فروردین ۱٣۹۵
گرافیک
چاپ
مشاهده
چاپ نارسیس ۱٨ فروردین ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
شرکت چاپ نقش طوبی ۱٧ فروردین ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
چاپ و صحافی نادری ۱٧ فروردین ۱٣۹۵
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
لیتوگرافی ویرا ۱٦ فروردین ۱٣۹۵
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
جعبه سازی نیکو ۱٣ فروردین ۱٣۹۵
بسته بندی
مشاهده
سیمانوین ۱۱ فروردین ۱٣۹۵
بازاریاب
مشاهده
چاپ قائم کاشان ۵ فروردین ۱٣۹۵
چاپ
مشاهده
۲۱ بهمن ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
۲۱ بهمن ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
شرکت عارف پلیمر ۱٦ بهمن ۱٣۹۴
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
مشاهده
لیتوگرافی و چاپ کاری گرافیک ۱۴ بهمن ۱٣۹۴
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
بازاریاب
مشاهده