لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
23 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
شرکت عارف پلیمر ۱٦ بهمن ۱٣۹۴
چاپ
پس از چاپ
بسته بندی
مشاهده
لیتوگرافی و چاپ کاری گرافیک ۱۴ بهمن ۱٣۹۴
گرافیک
پیش از چاپ
چاپ
بازاریاب
مشاهده
khosravi ۲٦ دی ۱٣۹۴
بازاریاب
مشاهده
صنایع چاپ گیلتا ۲۲ دی ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
شزکت پارس برچسب ۲۲ دی ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
شرکت تبلیغاتی سیبل ۱۹ دی ۱٣۹۴
بازاریاب
مشاهده
چاپ کاج رول ٦ دی ۱٣۹۴
بازاریاب
مشاهده
لیتوگرافی ویرا ۱٠ آذر ۱٣۹۴
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
حامد حامی ۹ آذر ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
درخشنده پور ٨ آذر ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
تبلیغات پیک ۲۱ آبان ۱٣۹۴
بازاریاب
مشاهده
علیرضا شایگان ٣ آبان ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
حمید جعفریان ۲٦ مهر ۱٣۹۴
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
شرکت عکاسان آینده ۱۹ مهر ۱٣۹۴
بازاریاب
مشاهده
شرکت عکاسان آینده ۱٨ مهر ۱٣۹۴
گرافیک
مشاهده
پارس رایانه فرم ۱٨ مهر ۱٣۹۴
بازاریاب
مشاهده
مجتمع لیتوگرافی ۱۲ مهر ۱٣۹۴
پیش از چاپ
مشاهده
مجتمع چا پ رنگین نقش ۱۲ مهر ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
مجتمع چا پ رنگین نقش ۱۲ مهر ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
جواد اشرافی ٣ مهر ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
عزت اله خلیلی ۲٦ شهریور ۱٣۹۴
پس از چاپ
مشاهده
پاسارگاد - حمید جعفریان ۱٦ شهریور ۱٣۹۴
پیش از چاپ
مشاهده
قنبری ۱ شهریور ۱٣۹۴
پیش از چاپ
مشاهده