لیست متقاضیان نیروی کار

 
 
 
15 مورد یافت شد
 
آگهی دهنده تاریخ درج زمینه مورد نیاز عملیات
قنبری ۱ شهریور ۱٣۹۴
پیش از چاپ
مشاهده
حمید رضا داودی ۲٦ مرداد ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
چاپ عصر انتظار ٣ مرداد ۱٣۹۴
پیش از چاپ
چاپ
پس از چاپ
مشاهده
چاپ و بسته بندی ۲۹ تیر ۱٣۹۴
چاپ
بسته بندی
مشاهده
شرکت جعبه سازی طراح ۲۹ خرداد ۱٣۹۴
گرافیک
مشاهده
کانون آگهی و تبلیغات اوژن پارسه ۱۵ اردیبهشت ۱٣۹۴
بازاریاب
مشاهده
تندیس نقره ای ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۴
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
چاپخانه هنرآفرین ٨ اردیبهشت ۱٣۹۴
پیش از چاپ
مشاهده
پارس بر چسب ۱ اردیبهشت ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
پارس بر چسب ٣۱ فروردین ۱٣۹۴
پس از چاپ
مشاهده
لیتوگرافی در تبریز ۱٦ فروردین ۱٣۹۴
پیش از چاپ
مشاهده
پاکت نیما ۱۵ فروردین ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
شرکت پارس برچسب ۱ اردیبهشت ۱٣۹۴
چاپ
مشاهده
چاپخانه پدیده رضوان پرتو ۱ اردیبهشت ۱٣۹۴
گرافیک
پیش از چاپ
مشاهده
پریسا شادی ٣ مرداد ۱٣۹۴
گرافیک
چاپ
مشاهده